Om LitteraturSelskabet Nordbrandt

Alle er velkomne til vore arrangementer, noget medlemskab kræves ikke.

Selskabets formål er at fremme interessen for litteratur og anden kunst, og at fremme samtale herom.

Vi arrangerer forfatter-arrangementer, læsninger, bog og film-arrangementer, udstillinger, bogbytninger, bogsalg og bogpræsentationer. Dette i samarbejde med Biografen Stege, Teaterforeningen Bøgestrømmen og andre interesserede.

Arbejdsgruppen er selskabets ledelse og består af:

Nye deltagere i arbejdsgruppen er meget velkomne, kontakt et af arbejdsgruppens medlemmer.
Vi arbejder ikke med noget medlemskontingent eller medlemskartotek. Alle som er aktive i foreningen opfattes som medlemmer, og heri ligger ingen forpligtigelser.

Foreningen er stiftet i 2009 af Marianne Hiort-Lorenzen.

 Vedtægter:

§ 1 Navn: Foreningens navn er: LitteraturSelskabet NORDBRANDT.
§ 2 Hjemsted er Møn.
§ 3 Formål: At fremme interessen for litteratur og anden kunst som film, teater, billedkunst og musik, og at fremme samtale om dette.
§ 4 Medlemmer: Enhver interesseret kan være medlem. Arbejdes der med medlemskartotek, betragtes enhver som har meldt sig ind i foreningen som medlem. Arbejdes der med kontingent, er medlemskab dog kun gyldigt så længe kontingent betales. Arbejdes der uden kontingent og medlemskartotek, betragtes enhver som møder op som fuldgyldigt medlem.
LS hæfter kun for økonomiske forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler således ikke LS’s medlemmer nogen personlig økonomisk hæftelse for LS’s drift.
§ 5 Kontingent: Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen som også kan beslutte, at der ikke er nogen kontingentbetaling eller noget medlemskartotek.
§ 6 Anlæg mm: Litteratur og materiel fremstillet for LS’s midler eller givet til denne, tilhører til enhver tid LS.
§ 7 Regnskab: Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskab underskrevet af kasserer og formand eller revisor forelægges generalforsamlingen.
§ 8 Ledelse: LS ledes af bestyrelsen, i daglig tale arbejdsgruppen. Ved behov kan bestyrelsen supplere sig ved optagelse af nye medlemmer, som skal godkendes på den efterfølgende generalforsamling. Bestyrelsen bestemmer om der skal være revisor og vælger revisor. Denne behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutniger ved almindeligt flertal, ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. Bestyrelsen skal føre beslutningsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamling.
§ 9 Generalforsamling: Generalforsamlingen er LS’s højeste myndighed. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt mindst 21 dage før afholdelse, fx ved udsendelse af e-mail.
Medlemmer der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal tilmelde sig senest 7 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan afvise at behandle forslag på generalforsamlingen, hvis ikke de er formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 4-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Dvs. ca. halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, og kasserer.
Generalforsamlingen skal mindst indeholde flg. dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Kassernes beretning og regnskab.
  4. Bestyrelsens forslag.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastlæggelse af evt. kontingent og betalingsterminer, se § 5 Kontingent.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Eventuelt.

§10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 5 medlemmer kræver det, og kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme varsel og form som til den ordinære generalforsamling. Indkaldelse skal ske senest l4 dage efter formanden er informeret om ønsket om den ekstraordinære generalforsamling. Indvarslingen skal indeholde grunden til den ekstraordinære generalforsamling. Medlemmer der ønsker at deltage i generalforsamlingen skal tilmelde sig senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 11 Foreningens ophør: LS kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling som er indkaldt med dette formål, og såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte beslutter dette. Den siddende bestyrelse er pligtig til at sidde, indtil endelig afvikling er sket.
Før en eventuel opløsning kan finde sted, skal der være truffet afgørelse om hvorledes LS’s eventuelle aktiver og materiel skal afhændes. Midler der er givet som gave, tilbagegives til giver, hvis denne ønsker det. Resten af foreningens midler skal anvendes til gavn for kulturelt arbejde i området i henhold til formålsparagraffen. Midler der ikke kan anvendes på ovenstående måde, kan købes af medlemmerne.

Således vedtaget på generalforsamlingen. Stege, d.22.3.2018