Om LitteraturSelskabet Nordbrandt

Alle er velkomne til vore arrangementer, noget medlemskab kræves ikke.

Selskabets formål er at fremme interessen for litteratur og film og samtaler herom.

Vi arrangerer forfatter-arrangementer, læsninger, bog og film-arrangementer, udstillinger, bogbytninger, bogsalg og bogpræsentationer. Dette i samarbejde med Stege Bio, Teaterforeningen Bøgestrømmen og andre interesserede.

Arrangementerne foregår sædvanligvis på Thorsvang – Danmarks Samlermuseum, Thorsvangs Allé 7, Stege, for det meste med start kl. 19:30

Arbejdsgruppen er selskabets ledelse og består af:

Nye deltagere i arbejdsgruppen er meget velkomne, kontakt et af arbejdsgruppens medlemmer.
Vi arbejder for tiden ikke med noget medlemskontigent eller formelt medlemskartotek. Alle som er aktive i foreningen opfattes som medlemmer, og heri ligger ingen forpligtigelser.

Foreningen er stiftet i 2009 af Marianne Hiort-Lorenzen.

Vedtægter:

 1. Navn: Foreningens navn er: LitteraturSelskabet NORDBRANDT.
 2. Hjemsted: Møn.
 3. Formål: At fremme interessen for litteratur, film og samtale.
 4. Medlemmer: Enhver interesseret kan være medlem. Medlemskabet er gyldigt, når og så længe kontingent betales. LS hæfter kun for økonomiske forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler således ikke LS’s medlemmer nogen personlig økonomisk hæftelse for LS’s drift.
 5. Anlæg mm: Litteratur og materiel fremstillet for LS’s midler eller givet til denne, tilhører til enhver tid LS.
 6. Kontingent: Gebyrer og kontingent samt betalingsterminer fastsættes på den ordinære årlige generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Kontingent indbetales til kassereren eller via overførsel fra pengeinstitut. NB: Vi arbejder for tiden ikke med noget medlemskontigent eller formelt medlemskartotek. Alle som er aktive i foreningen opfattes som medlemmer, og heri ligger ikke anden forpligtigelse, end hvad man selv melder sig til.
 7. Regnskab: Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal forelægges revisoren senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Årsregnskab underskrevet af kasserer og formand forelægges generalforsamlingen med revisorpåtegning.
 8. Ledelse: LS ledes af bestyrelsen der vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer: Formand, Kasserer, Sekretær samt 2 bestyrelses-medlemmer. Bestyrelsen vælges efter følgende regler: Formanden er på valg hvert år, kassereren er på valg i lige årstal, sekretæren er på valg i ulige årstal. De 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, det ene medlem i lige årstal, og det andet medlem i ulige årstal. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Bestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede, ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
 9. Generalforsamling: Generalforsamlingen er LS’s højeste myndighed. Adgang til generalforsamlingen kan ske, når evt. skyldigt kontingent er betalt. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned, og skal indvarsles skriftligt til alle medlemmer mindst 21 dage før afholdelse. lndvarsling til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassernes beretning og regnskab.
  4. Bestyrelsens forslag.
  5. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest l0 dage før generalforsamlingen.
  6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
  7. Valg af bestyrelse i h. t. vedtægterne.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.
 10. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 af alle stemmeberettigede medlemmer kræver det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme varsel og form som til den ordinære generalforsamling. Indkaldelse skal ske senest l4 dage efter formanden er informeret om ønsket om den ekstraordinære generalforsamling. Indvarslingen skal indeholde grunden til den ekstraordinære generalforsamling, og dagsordenen skal indeholde følgende: Valg af dirigent og 2 stemmetællere.Forslag der ønskes behandlet. Eventuelt.
 11. Foreningens ophør. LS kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte beslutter dette. Den siddende bestyrelse er pligtig til at sidde, indtil endelig afvikling er sket. Før en eventuel opløsning kan finde sted, skal der være truffet afgørelse om hvorledes LS’s eventuelle aktiver og materiel skal afhændes. Til materiel der er fremstillet for LS-midler eller er givet som gaver, har giver forkøbsret. Herefter kan alle medlemmer på lige fod købe LS’s øvrige materiel.

Således vedtaget på generalforsamlingen, Stege, d.23.2.12